Statut
FUNDACJI OBOWIĄZEK POLSKI

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
1. FUNDACJA OBOWIĄZEK POLSKI, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona w dniu 10.03.2016 r. aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Elżbietą Makarewicz w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ulicy Białówny 4/15, Repertorium A Nr 209 /2016.
2. Fundacja stanowi organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego i działa na zasadach określonych w ustawie o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40)oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).
3. Założyciel zwany jest w dalszej treści statutu „Fundatorem”

§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Fundacja może używać skrótu FOP
3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

§ 3.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister do spraw kultury.

§ 4.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5.
1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Obowiązek Polski oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe, dyplomy, certyfikaty i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.
Celami Fundacji są:
1) propagowanie wśród społeczeństwa postaw odpowiedzialności za losy państwa polskiego,
2) propagowanie obowiązków wynikających z przynależności do wspólnoty narodowej, realizowanych przez ideę narodową, czyli świadomie przez ludzi przeżywaną wolę życia na ziemi we wspólnocie przodków,
3) dbanie o dobre imię oraz poszanowanie godności Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej,
4) działalność edukacyjna i kulturalna służąca kształtowaniu wśród społeczeństwa patriotyzmu, tradycyjnych wartości wynikających z zasad cywilizacji łacińskiej,
5) działalność społeczna, kulturalna służąca dobru Rodziny, Narodu i Państwa Polskiego,
6) promowanie rozwoju kapitału społecznego, czerpiącego z sił i możliwości wszystkich obywateli Polski,
7) działalność na rzecz wspierania rozwoju rodzin, z uwzględnieniem ich potencjału wychowawczego i ekonomicznego,
8) wspieranie kształtowania prawdziwych, wzorcowych elit narodowych oraz odpowiedzialnego przywództwa,
9) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w tym również w kontekście współpracy europejskiej,
10) określanie i kształtowanie polskich relacji z Unią Europejską i polskich interesów w ramach integracji europejskiej,
11) tworzenie płaszczyzny do swobodnego dialogu o charakterze międzyśrodowiskowym i międzypokoleniowym,
12) działalność w zakresie kultury, nauki, oświaty i wychowania, w tym również polegająca na kształceniu studentów i uczniów,
13) wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym,
14) wspieranie oraz inicjowanie różnorodnych form aktywności społecznej i obywatelskiej w tym również w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w szczególności wśród studentów i młodzieży,
15) badanie, upamiętnianie, propagowanie oraz upowszechnianie dorobku twórców polskiej myśli politycznej, ekonomicznej, historiozoficznej w szczególności Romana Dmowskiego, Ludwika Popławskiego, Władysława Rybarskiego, Feliksa Konecznego, Władysława Konopczyńskiego, Zygmunta Glogera, Oskara Haleckiego oraz innych,
16) promowanie i kultywowanie jeździeckich tradycji jazdy polskiej,
17) kompleksowe popularyzowanie husarii,
18) promowanie dorobku władania polską szablą,
19) upowszechnianie i popularyzacja wiedzy historycznej o Polsce, w szczególności o formacjach wojskowych antykomunistycznego podziemia tzw. „żołnierzach wyklętych”,
20) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
21) wspieranie działań pro-zatrudnieniowych, zwalczania bezrobocia,
22) propagowanie dorobku wolnościowej myśli ekonomicznej,

§ 7.
Cele swoje Fundacja realizuje przez:
1) współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi lub zagranicznymi w zakresie edukacji obywatelskiej, społecznej, ekonomicznej, kulturalnej oraz oświatowej,
2) programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk historycznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych,
3) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego,
4) programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, oraz specjalistów różnych dziedzin,
5) promowanie i prowadzenie działalności i inicjatywy wydawniczej, oświatowej i edukacyjnej oraz organizowanie kursów, sympozjów i konferencji naukowych lub popularno-społecznych,
6) współpraca z wyższymi uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi,
7) organizowanie audycji telewizyjnych, radiowych oraz realizację m.in. filmów oświatowych i dokumentalnych,
8) organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowo-edukacyjnych oraz obozów aktywności sportowej, w tym spływów kajakowych, pieszych, rowerowych oraz rajdów konnych,
9) organizowanie akcji charytatywnych i dobroczynnych, w tym zbiórek publicznych i balów charytatywnych,
10) organizowanie i prowadzenie imprez publicznych, zawodów, zebrań, odczytów, spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów,
11) organizowanie i współudział w rekonstrukcjach historycznych,
12) pracę kulturalno-oświatową,
13) pracę z młodzieżą,
14) fundowanie pomocy stypendialnej dla osób realizujących cele Fundacji,
15) aktywny udział w życiu społeczno-politycznym, w tym zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach publicznych,
16) sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz
17) prowadzenie działalności gospodarczej,
18) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Fundacji

III. Organy Fundacji

§ 8.
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd,
3) Rada Programowa,
2. Powołania organów i członków organów Fundacji na pierwszą kadencję dokonuje Fundator.

§ 9.
1. Rada Fundacji zwana w dalszej treści statutu „Radą”, liczy od 2 do 5 osób.
2. Fundator może kandydować w wyborach do Zarządu Fundacji. Wybór Fundatora w skład Zarządu Fundacji stanowi jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w Radzie. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu osobie będącej Fundatorem powoduje jego automatyczne członkostwo w Radzie Fundacji.
3. Powołanie do Rady osób spoza grona Fundatorów następuje na trzy letnią kadencję.
4. Powołania i odwołania dokonuje fundator.
5. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. W przypadku gdy do Rady wchodzi więcej niż jedna osoba Fundatora wyznacza Przewodniczącego.
7. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie.

§ 10.
1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
2. Do zadań Rady należy:
1) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd i uchwalanie założeń do bieżących zadań Fundacji, zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
2) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
3) nadzór nad działalnością Zarządu,
4) podział i przeznaczenie majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy,
5) rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Rady przez Zarząd,
6) zmiany statutu Fundacji oraz zmiany celu Fundacji,
7) wyrażania zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości,
8) wyrażania zgody na nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej wartość ustaloną uchwałą Rady na pierwszym posiedzeniu w każdym roku kalendarzowym,
9) wnioskowanie o uruchomienie nowych kierunków działalności gospodarczej,
10) opiniowanie przyjmowania zapisów, spadków, subwencji i darowizn,
11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

§ 11.
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady zwołuje Zarząd, jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane raz na roku.
2. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50 % członków Rady, o ile wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Przez prawidłowe zawiadomienie rozumie się zawiadomienie przesłane pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy przez członka Rady.
3. Głosowanie Rady jest zawsze jawne. Może zostać utajnione na umotywowany wniosek co najmniej dwóch członków pod warunkiem, że Rada jednomyślnie wyrazi aprobatę dla takiego wniosku. W wypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.
4. Funkcje Przewodniczącego i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Fundator może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

§ 12.
1. Zarząd Fundacjiskłada się z jednej do trzech osób, wybieranych przez Radę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, osobno na każde z tych stanowisk. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu. Wybór Fundatora na członka Zarządu stanowi jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w Radzie. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu osobie będącej Fundatorem powoduje jego automatyczne członkostwo w Radzie Fundacji.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.W trakcie kadencji członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany, w szczególności z powodu naruszenia przepisów statutu, podjęcia działalności sprzecznej z działalnością Fundacji, zaniedbywania swoich obowiązków lub z innych ważnych powodów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów.
3. Należność z tytułu wykonywanych prac w Zarządzie, tryb i formy działania Zarządu Fundacji określa uchwałą Rada.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im jego prezes, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 13.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Rady Fundacji.
2. Zarząd, w terminie do końca marca, składa Radzie roczne sprawozdania z działalności za rok ubiegły.

§ 14.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji wobec osób trzecich składać może samodzielnie każdy członek Zarządu.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego czynności przekraczające kwotę 10 000 zł wymagają współdziałania dwóch członków zarządu
3. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami statutu, do uprawnień Rady, a także:
1) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,
2) rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji,
3) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
4) powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych,
5) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenie i nagrody.

§ 15.
1. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Rada.
2. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.

§ 16.
Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona. Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:
1) przedstawianie Radzie opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
2) doradztwo w zakresie celów działania,
3) wspieranie organów Fundacji w osiąganiu jej celów.

§ 17.
1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Programowej Fundacji, Przewodniczącego Rady Fundacji bądź Fundatora.
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

§ 18.
Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

IV. Majątek i dochody Fundacji

§ 19.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez Fundację.

§ 20.
1. Majątek Fundacji pochodzić będzie w szczególności z:
1) zbiórek i imprez publicznych,
2) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych,
3) wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5) odsetek bankowych,
6) nawiązek orzekanych przez sądy,
7) pozostałości funduszy z indywidualnych zbiórek, nie wykorzystanych w trakcie trwania umowy o udostępnieniu konta Fundacji,
8) dochodów z działalności gospodarczej.
2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub dotujący nie wskazali konkretnego przeznaczenia.

§ 21.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 22.
Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Mecenasa Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

§ 23.
Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.

§ 24.
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ( zwanych dalej „osobami bliskimi”),
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

V. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 25.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której całość dochodów będzie przeznaczona na realizację jej celów statutowych. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Fundacja będzie prowadzić działalność w zakresie (kody PKD):
1) 18.11.Z Drukowanie gazet
2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
5) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
6) 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
7) 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
8) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
9) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
10) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
11) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
12) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
13) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
14) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
15) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
16) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
17) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
18) 58.11.Z Wydawanie książek
19) 58.13.Z Wydawanie gazet
20) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
21) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
22) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
24) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
25) 73.1 Reklama
26) 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
27) 79.11.A Działalność agentów turystycznych
28) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
29) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
30) 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
31) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
32) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
33) 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
34) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
35) 85.20.Z Szkoły podstawowe;
36) 85.31.A Gimnazja;
37) 85.31.B Licea ogólnokształcące;
38) 85.32.A Technika
39) 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe;
40) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
41) 85.51Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
42) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
43) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie skwalifikowane,
45) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
46) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
47) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
48) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
49) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
50) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
51) 93.1.Z Działalność związana ze sportem
52) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
53) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
54) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
3. Fundacja jest zobowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

§ 26.
1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wydzielonej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji zwane jej zakładami.
2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd.

VI. Postanowienia końcowe

§ 27.
1. Zmiana Statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji, przy czym zmiana celu Fundacji wymaga podjęcia uchwały jednogłośnie.
2. Zarząd Fundacji jest upoważniony do sporządzania tekstu jednolitego Statutu Fundacji.

§ 28.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

§ 29.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę.
4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Rada w uchwale o jakiej mowa w ust. 2. Składniki te będą przekazane fundacjom o zbliżonym celu działania istniejącym w Polsce. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się Ministra, o którym mowa w § 3.

§ 30.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.