§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania darowizn przez Fundację Obowiązek Polski z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614572. Fundacja Obowiązek Polski jest administratorem strony obowiazekpolski.pl. Fundacja Obowiązek Polski jest organizacją non-profit działającą na rzecz m.in. upowszechniania i popularyzacji wiedzy historycznej o Polsce, kompleksowego popularyzowania husarii, dorobku twórców polskiej myśli politycznej, ekonomicznej, historiozoficznej oraz wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. Darowizna będzie przeznaczona na realizacje działań statutowych. Przekazywanie darowizn pieniężnych realizowane jest przez operatora płatności internatowych PayU z siedzibą w Poznaniu, Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określa regulamin dostępny na stronie internatowej Payu: www.payu.pl/regulaminy

§2. Darczyńca i darowizna

Darowizna: dowolna, dobrowolna i nieodpłatna, może być dokonana w formie: a) środków pieniężnych, b) rzeczy ruchomych, c) praw majątkowych. Darczyńcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

§3. Sposób przekazania darowizny

Darowizna w formie środków pieniężnych może być przekazana poprzez: a) przelew bankowy na konto, tradycyjny lub za pomocą modułu płatności zamieszczonego na stronie internetowej, b) gotówkę, c) inne formy akceptowane przez Fundację. Darowizna w formie rzeczy ruchomych lub praw majątkowych wymaga indywidualnego ustalenia z Fundacją.

§4. Przeznaczenie darowizny

Jeśli darczyńca wyrazi takie życzenie, darowizna może być przeznaczona na konkretny cel, zgodny z misją i celami Fundacji. W przypadku, gdy darczyńca nie wyrazi życzenia co do przeznaczenia darowizny, Fundacja decyduje o jej przeznaczeniu zgodnie z misją i celami Fundacji.

§5. Dane osobowe

Fundacja Obowiązek Polski zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Obowiązek Polski. Dane osobowe Darczyńcy są przetwarzane wyłączenie w celu obsługi dokonywanych wpłat i we własnym celu marketingowym. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną, IT, księgową oraz prawną, a także operatorom płatności. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, a także ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6. Postanowienia końcowe

Fundacja Obowiązek Polski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.